překlady • tlumočení • výuka jazyků

 

Profesionální a úspěšná komunikace v němčině, češtině a slovenštině se zaměřením na techniké obory např. stavitelství, automobilní průmysl, strojírenství, železnice apod., dále na právo, ekonomiku a marketing.

i

Překlady

Překladatel převádí písemně texty z jednoho jazyka do druhého.

Překládám a edituji technické dokumentace, návody k provozu a obsluze, příručky, prospekty a katalogy, internetové stránky, právní texty, smlouvy, obchodní podmínky, korespondenci, tiskové zprávy a další.

Cena za překlad se odvíjí od stupně obtížnosti textu, oboru, čitelnosti předloženého textu, náročnosti úpravy textu, objemu zakázky, formátu dat a naléhavosti.

Ráda Vám předložím individuální nabídku. Pošlete mi k tomu prosím Váš text na email. S Vaším textem budu zacházek s naprostou dikrétností, a to i v případě, že si u mě překladatelskou či tlumočnickou službu neobjednáte.

w

Tlumočení

Tlumočníci ve svém mluveném slově převádějí do jiného jazyka obsah a sdělení řečníkova projevu.

Před každým tlumočením potřebuje tlumočník čas na přípravu a seznámení se s tématem. Proto předejte veškeré informace tlumočníkovi s dostatečným časovým předstihem. Poskytněte mu k přípravě podklady k tématu, informační texty, připravené projevy a prezentace. Nikdo neovládá bez předchozího nastudování veškerou terminologii všech existujících oborů.

Cena
Mějte prosím pochopení, že zde nenajdete konkrétní ceny. Cena se vždy odvíjí od stupně obtížnosti textu, oboru a druhu služby. Odpovídající cena může být kalkulována pouze po předložení veškerých informací k zakázce.

Etické principy
Profesionální tlumočník a překladatel dodržuje etické principy, k nimž patří především neutralita, mlčenlivost, objektivita a spolehlivost.

Dolmetscherin Dagmar Loibl
w

Simultánní tlumočení

Simultánně se tlumočí především na kongresech a konferencích.
Tlumočník sedí většinou ve zvukotěsné kabině a mluví současně s řečníkem přes speciální technické zařízení pro simultánní tlumočení. Tento způsob tlumočení je velmi náročný, jelikož tlumočník mluví prakticky bez přerušení. Z toho důvodu jsou zde potřeba dva tlumočníci, kteří se v tlumočení střídají.

w

Šušotáž

Šušotáž je zvláštní forma simultánního tlumočení.

V tomto případě se tlumočník nachází v blízkosti posluchače, kterému tlumočí šeptem do ucha.

Šepotáž je jak pro tlumočníka tak i pro posluchače velmi náročná.
Tlumočník tlumočí simultánně a přitom musí dbát na svůj hlas, neboť musí mluvit zvlášť potichu a současně ignorovat eventuální rušivé faktory jako jsou rušivé zvuky v okolí a odvracení pozornosti.
Tento druh tlumočení je možné provádět pouze po krátkou dobu.

 

w

Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení převádí tlumočník mluvený projev po částech s časovým posunem.

Konsekutivní tlumočení se použije například při tlumočení na úřadech, u soudu, při obchodních jednáních, bilaterálních jednáních mezi státními a vládními představiteli a při různých slavnostních příležitostech.

U tohoto způsobu tlumočení tlumočník nemluví současně s řečníkem, nýbrž převádí projev do tzv. cílového jazyka (jazyka posluchače) až následně po kratších úsecích projevu.

Během konsekutivního tlumočení používá tlumočník speciální techniku zápisu k podpoře paměti. Nejedná se zde o těsnopis!

Z důvodu časového posunu při tomto způsobu tlumočení, se také proudlouží délka tlumočeného projevu až na dvojnásobek času.
Zato ale tento způsob tlumočení bez technických pomůcek zajišťuje slavnostnější a důstojnější atmosféru akce.

w

Tlumočení jednání

Jedná se o konsekutivní tlumočení.

Tento způsob tlumočení je běžný pro obchodní jednání, porady, řízení provozu výroby apod.

V tomto případě se tlumočník nachází v kruhu účastníků a tlumočí obsah krátkých řečnických příspěvků, většinou větu po větě při interaktivních jednáních.

Tlumočí se bilaterálně (obousměrně).

Tímto způsobem se tlumočí i na úřadech, u soudu či na policii.

Specializace

Dagmar Loibl Übersetzungen Deutsch Tschechisch

K mým oborovým specializacím patří především:

  • technika (stavebnictví, automobilní průmysl, strojírenství apod.)
  • právo
  • ekonomika a marketing (výroční zprávy, prezentace, internetové stránky atd.)
  • ekologie a ochrana životního prostředí
  • služby
  • doprava a logistika
  • Železniční provoz

Výuka jazyků

Nabízím následující vúuku jakyků:

  • Čeština jako cizí jazyk pro německy mluvící dospělé a děti
  • Čeština pro strojvedoucí popř. pracovníky v železniční dopravě
  • Němčina jako cizí jazyk pro české a slovenské rodilé mluvčí
Tschechischunterricht an der Glasfachschule in Zwiesel

••• Nahlédnutí do mé práce •••

Dolmetscherin Dagmar Loibl

Frauenau dne 06.10.2019 : Tlumočení slavnostního aktu předání „Ceny naděje a porozumění“. (zde se dozvíte více)

Tschechischlehrgang für Lockführer – bei der praktischen Übung

Únor 2019: Kurs češtiny pro strojvedoucí – praktické cvičení

Tschechischunterricht an der Glasfachschule in Zwiesel

Říjen 2020: Výuka češtiny na odborném sklářském učilišti ve Zwieslu.