Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o způsobu, objemu a účelu zpracování osobních ůdajů (dále nazývané krátce „údaje“) v rámci mé online nabídky a s ní spojenými internetovými stránkami, jejími funkcemi a obsahy, a také externími online prezentacemi jako např. Social Media Profile (dále společně nazývané „online nabídka“). Vzhledem k použitým výrazům jako např. „zpracování“ nebo „odpovědná osoba“ odkazuji na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ).

Správce zpracování

Dagmar Loibl
Rathausplatz 2
D-94259 Kirchberg im Wald

Email: info@uebersetzungen-loibl.de
Majitelka: Dagmar Loibl

Zpracovávané údaje:

  • Osobní či obchodní údaje (např. jméno, adresa).
  • Kontaktní ůdaje (např. emailová adresa, telefonní číslo).
  • Obsahy (např. vložený text, fotografie, videa).
  • Uživatelská data (např. navštívené internetové stránky, čas vstupu, zájem o obsah).
  • Meta a komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

 

Kategorie subjektů údajů

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (následně jsou tyto subjekty údajů souhrnně nazývány „uživatelé“).

Účel zpracování

K zadání online nabídky, jejím funkcím a obsahům.
Ke komunikaci s uživateli.
Bezpečnostní opatření.
Zjištění dostupnosti/marketing.

Definice pojmů

„Osobní údaje“ jsou všechny informace, které se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným fyzickým osobám (dále jako „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou osobu se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, především prostřednictvím přiřazení k identifikaci jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, elektronický identifikátor (např. Cookie), nebo k jednomu či více zvláštních prvků, které jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

„Zpracování“ je každý úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, upravování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, seřazení nebo zkombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovou formou, že nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace musí být z principu oddělené od zbytku informací o fyzické osobě a musí být technicky a organizačně zabezpečené.

„Profilování“je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu“.

„Správce zpracování“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která sama nebo společně s ostatními stanoví účel a prostředky zpracování osobních údajů.

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, která zpracovává osobní údaje v pověření správce.

„Příjemcem“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce, které jsou poskytnuty osobní údaje, nezávisle na tom, zda se zde jedná o třetí stranu či nikoli. Úřady, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření podle práva Unie nebo práva členských států, však nejsou považovány za příjemce.

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiná instituce mimo subjekty údajů, správce, zpracovatele a osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.


„Souhlasem“ se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením nebo jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Informace o shromažďování osobních údajů v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Tímto Vám sděluji, že coby správce zpracovávám Vaše osobní údaje, které jsem získala při udělení zakázky nebo během akvizice/poradenského rozhovoru.

Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem poskytnutí překladatelských a tlumočnických služeb či výuky popřípadě za účelem statistiky a udržování vztahu se zákazníkem v mezích oprávněného zájmu (interní administrativní účely) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), písm. b a písm. f) nařízení GDPR.
Vaše údaje budu mít uložené po dobu trvání našeho smluvního vztahu. Poté provedu zúžení uložených dat při dodržení příslušných zákonných ustanovení, popřípadě předepsaných lhůt archivace.

Můžete u mě uplatnit právo na poskytnutí informace o osobních údajích, jež se týkají Vaší osoby, dále právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vnést námitku proti zpracování a také právo na přenositelnost údajů. Souhlas se zpracováním údajů, který jste mi udělili, můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo dopad na právoplatnost zpracování prováděného na základě souhlasu do okamžiku odvolání.

Zpracování Vašich údajů je nezbytné v souvislosti se smlouvou, kterou se mnou uzavřete.

Předávání údajů třetím osobám

  • Vaše osobní údaje nebudu prodávat či pronajímat třetím osobám.
  • Vaše osobní údaje předám třetím osobám pouze tehdy, pokud: a) dáte k předání předem souhlas nebo b) budu k tomu nucena z důvodu úředního či soudního nařízení nebo c) to bude vyžadovat plnění smlouvy nebo kontrola bonity.
  • Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám také v případě, že to bude nutné k zabránění zneužití mých nabídek a služeb, a to především užití v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami nebo se zvláštními podmínkami pro užívání.
  • podle čl. 77 GDPR máte právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají v počítačovém systému. Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahují takzvané ID cookie. ID cookie je jednoznačnou identifikací cookie. To obsahuje sled znaků, prostřednictvím kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazeny konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém bylo cookie uloženo. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiná cookies. Určitý internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat prostřednictvím jednoznačného ID cookie.

Používáním cookies lze poskytnout uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky vstřícnější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.
Cookies pomáhají optimalizovat informace a nabídky na mých internetových stránkách.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies mými internetovými stránkami pomocí příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče a zabránit tedy nastavení cookies.

Věeobecné odmítnutí cookies za účelem online marketingu především v případě trackingu nastavit přes stránky USA http://www.aboutads.info/choices/  nebo stránky ES http://www.youronlinechoices.com/.

Dále mohou být již nastavené cookies kdykoli vymazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Tato možnost existuje ve všech standardních internetových prohlížečích. Deaktivuje-li subjekt zájmů nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nebude za jistých okolností možné využívat v plném rozsahu všechny funkce mých internetových stránek.

Výmaz osobních údajů

Správce ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze pro období, které je nutné pro dosažení účelu ukládání, nebo pokud to bylo stanoveno zákonodárcem v zákonech či předpisech, kterým správce podléhá.

Dle německých zákonných předpisů se účetní doklady a relevantní podklady sloužící k daňovým účelům ukládají podle § 147 odst. 1 daňového řádu, § 257 odst. 1 č. 1 a 4 odst. 4 obchodního zákoníku 10 let a obchodní korespondence se ukládá podle § 257 odst. 1 č. 2 a 3, odst. 4 obchodního zákoníku 6 let.
Odpadne-li účel uložení nebo uplyne-li zákonem předepsaná lhůta pro ukládání, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu (např. přes kontaktní formulář, e-mail, telefon, nebo sociální média) budou údaje uživatele uloženy za účelem zpracování poptávky podle čl. 6 odst. 1 b) (v rámci smluvních / předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 f (ostatní poptávky) DSGVO. Údaje uživatele mohou být uloženy v systému Customer-Relationship-Management System („CRM System“) či v jiném takovém organizačním systému.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřeba. Každé dva roky kontroluji potřebu uchovávání údajů; jinak dále platí zákonná archivní povinnost.

Externí odkazy

K Vaší optimální informaci naleznete na mých webových stránkách odkazy na stránky třetích osob. Pokud to není zřejmé, upozorňuji Vás na to, že se jedná o externí odkaz. Uebersetzungen-loibl.de nemá žádný vliv na obsah a formu stránek jiných poskytovatelů.

Máte další otázky k tématu ochrana osobních údajů?

Ráda odpovím na Vaše otázky týkající se ochrany osobních údajů. Napište mi k tomu e-mail na info@uebersetzungen-loibl.de.