Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí pro všechny zakázky mezi Dagmar Loibl (dále jen zhotovitel) a jejími objednavateli následující podmínky. Všeobecné obchodní podmínky objednavatele jsou pro zhotovitele závazné jen tehdy, pokud je výslovně uznal.

2.Udělení zakázky

Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě potvrzené písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax nebo email, pokud bude jejich příjem potvrzen. Zhotovitel má právo svobodně rozhodnout, zda konkrétní zakázku přijme. Bezplatné zrušení zakázky objednavatelem je možné do zahájení práce. V případě pozdějšího zrušení je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli vzniklé výlohy a vynaloženou pracovní dobu.

3. Povinnost součinnosti objednavatele

Objednavatel je povinen dát zhotoviteli k dispozici bez vyzvání a včas veškeré informace a podklady potřebné k řádnému provedení zakázky (např. terminologii objednavatele, výkresy, vzorové texty, tabulky, rozepsané zkratky atd.). K tomu patří i pojmenování kontaktní osoby. Je-li text překladu určen ke zveřejnění, je objednavatel povinen zaslat zhotoviteli ke kontrole korekturní obtah. Překladatel neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto povinností.

4. Dodací podmínky

Pokud nebylo dohodnuto jinak, vyhotoví zhotovitel překlad kompletního výchozího textu v nejvyšší možné kvalitě. Zhotovitel poskytuje své služby podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle zásad řádného výkonu povolání. Pokud nebyla domluvena dodávka ve speciální formě, dodávají se překlady v elektronické podobě anebo v jednom vyhotovení v tištěné verzi. Dodávka platí za splněnou, pokud byly překlady zadavateli prokazatelně odeslány. Za další vyhotovení nebo zvláštní požadavky se zvlášť účtují vzniklé náklady na materiál a ostatní dodatečné náklady (nosiče dat, vázané exempláře, poštovné, náklady na kurýrní službu aj.).

Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli k provedení zakázky přiměřenou lhůtu, závislou na objemu překladu. Má-li být překlad doručen poštou, musí být pro doručení k dodací lhůtě připočteny 2 až 3 pracovní dny. Sjednané dodací termíny jsou závazné. Pokud zhotovitel zjistí, že ze závažných důvodů výjimečně nebude schopen sjednaný termín dodávky dodržet, je povinen objednavatele před uplynutím dodací lhůty a s uvedením důvodů informovat a uvést nový předpokládaný termín dodání. Nepatrné, odůvodněné zdržení neopravňuje objednavatele k odstoupení od smlouvy. Objednavatel je povinen objednaný zhotovený překlad převzít.

5. Platební podmínky

Ceny a podmínky účtování za překlady, tlumočení, korektury, přepisy textů a výuku musí být sjednány při udělení zakázky. Ceny překladů se účtují podle sjednaných jednotek (řádek, strana, slovo nebo pracovní hodina), ceny za tlumočnické služby a výuku se účtují podle denních nebo hodinových sazeb. Cestovní náklady (vynaložený čas a jízdní náklady) se účtují zvlášť.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. DPH v zákonem stanovené výši se účtuje dodatečně a musí být na faktuře zvlášť uvedena.

Objednavatel je povinen za provedené výkony zaplatit v plné výši výslednou částku uvedenou na faktuře, včetně výloh. Fakturovaná částka je splatná ihned. V odůvodněných případech je zhotovitel oprávněn podmínit vydání zhotoveného překladu zaplacením honoráře v plné výši. Nebyla-li před provedením zakázky dohodnuta výše honoráře, dluží objednavatel odměnu běžnou a přiměřenou druhu a obtížnosti daného překladu. Za běžné a přiměřené se v tomto případě považují přinejmenším sazby uvedené v zákoně o soudních odměnách a odškodněních (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG).

V případě dlouhodobých zakázek může zhotovitel s objednavatelem dohodnout měsíční dílčí dodávky a příslušné splátky.

Nároky z odpovědnosti za vady neopravňují objednavatele k zadržení dohodnutých plateb nebo k jejich započtení. Tyto nároky musí být uplatněny zvlášť. V případě překročení lhůty splatnosti uvedené na faktuře je zhotovitel oprávněn účtovat objednavateli upomínací poplatky a úroky z prodlení podle zákona o zrychlení splatných plateb (Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen).

Nároky z odpovědnosti za vady neopravňují objednavatele k zadržení dohodnutých plateb nebo k jejich započtení. Tyto nároky musí být uplatněny zvlášť. V případě překročení lhůty splatnosti uvedené na faktuře je zhotovitel oprávněn účtovat objednavateli upomínací poplatky a úroky z prodlení podle zákona o zrychlení splatných plateb (Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen).

6. Reklamace

Nedostatky v překladu je objednavatel povinen uplatnit bezprostředně po jejich zjištění, a to písemně s přesným uvedením chyb. Platí přitom zákonné záruční lhůty. Zhotoviteli musí být dána možnost nedostatky odstranit. Objednavatel má nárok na bezplatné odstranění nedostatků, které překladatel prokazatelně způsobil, a to v přiměřené lhůtě.
Stylistické úpravy a přizpůsobení použitých výrazů oborové nebo firemní terminologii nejsou považovány za nedostatky, ledaže objednavatel zhotoviteli před vyhotovením překladu používanou firemní terminologii poskytl.

Na požádání zhotovitele musí být v případě uplatnění nároků na náhradu škody přenechány všechny podklady (tj. výchozí text, pomocné materiály, které byly zhotoviteli dány k dispozici, jakož i nezměněný text překladu) k posouzení nezávislému znalci. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ponese strana, v jejíž neprospěch posudek vyzní. Bude-li zjištěno spoluzavinění druhé strany, ponesou strany náklady rovným dílem.

7. Vyloučení záruky

Zhotovitel ručí za vzniklé škody pouze v případech hrubé nedbalosti a úmyslu. Odpovědnost za škody způsobené lehkou nedbalostí nastává pouze v případě porušení podstatných smluvních povinností.
Za opoždění dodávky z důvodu mimořádných okolností, na které zhotovitel nemá vliv (doručení pošty, vyšší moc), nemůže být odpovědnost převzata.
Bude-li překlad použit k jinému účelu, než bylo dohodnuto nebo než se dá vzhledem ke konkrétní zakázce očekávat, či budou-li bez souhlasu zhotovitele provedeny na překladu změny, nárok objednavatele na náhradu škody zanikne. Zhotovitel neručí za správnost překladu v případě špatně čitelných nebo nejasně a nejednoznačně formulovaných předloh jakož i za chyby v přenosu textů zaslaných faxem.
Zhotovitel též neručí za to, zda budou úřady mimo soudní obvod, pro který byl překladatel ustanoven, akceptovat jeho překladatelskou doložku a překladatelské razítko.

8. Autorské právo a výhrada vlastnického práva

Překladatel si vyhrazuje autorské právo k překladu.
Překlad zůstává až do úplného zaplacení majetkem překladatele. Do té doby nemá objednavatel právo překlad užívat. Zejména plánované šíření překladu (tisk, zveřejnění, poskytnutí třetím subjektům) je v tomto případě výslovně zakázáno.
Překlad může být užíván pouze k dohodnutému účelu. Jakékoli další použití vyžaduje výslovného svolení překladatele. Překladatel je oprávněn používat zaplacený překlad k interním účelům (terminologická práce). Jakékoli šíření nebo jiné použití vyžaduje výslovného svolení objednavatele.

9. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se svou činností pro objednavatele seznámil.

10. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci jsou zhotovitel i objednavatel oprávněni k odstoupení od smlouvy, přičemž zhotoviteli přísluší v každém případě uhrazení nákladů, které do té doby vynaložil, a odměna za již vykonanou práci.

11. Rozhodné právo

Pro všechny zakázky a nároky, které z nich vyplývají, platí právní řád Spolkové republiky Německo. K řešení případných sporů mezi zhotovitelem a objednavatelem je věcně a místně příslušný soud podle sídla zhotovitele.
Stanou-li se některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.